Rekruttering

KURS FOR UNGE BØNDER OG EIERSKIFTEKURS
Arr: Kjøtt i Nordland og Nordland Bondelag.

2. og 3. mars ble årets kurs for unge bønder avholdt på Prugelhei gård og Scandic Meyergården.

18 nye og kommende bønder fikk i løpet av dagene bli kjent med hverandre, dele erfaringer, bygge nettverk og ikke minst få et innblikk i hva ulike landbruksrelaterte organisasjonene kan tilby en ny bonde. Organisasjonene setter stor pris på å få delta på unge bønder kursa, for de er det viktig å bli tidlig kjent med de nye bøndene. I tillegg til Nordland Bondelag som arrangør deltok Tine, Nortura, Felleskjøpet, Gjensidige, Helgeland Landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgivning Nordland, Norsk Landbrukssamvirke og Innovasjon Norge.

3. og 4. mars ble det avholdt eierskiftekurs på Scandic Meyergården med Jon Rannem som foreleser. Her var det 12 kjøpere og 12 selgere, totalt 24 deltakere som fikk en god innføring i eierskifteprosessen.

PLANSJER

Linker til organisasjonene
NLR Nordland
Norske Landbrukstjenester
Nordland Bondelag
Tine
Felleskjøpet
Nortura
Tyr
Norsvin
Norsk sau og geit
Innovasjon Norge
Norsk Landbrukssamvirke
Gjensidige

KURS FOR UNGE BØNDER OG EIERSKIFTEKURS

Nordland Bondelag og Kjøtt i Nordland inviterer til Unge bønder- kurs 2.-3. mars og Eierskiftekurs 3.-4. mars 2018.

KURS FOR UNGE BØNDER
tar for seg livet som ung/ny bonde med utfordringer og muligheter du møter i den situasjonen; HMS, arbeidsgiverrollen, velferdsordninger, finansieringsordninger og samvirkeorganisasjonenes tilbud til unge/nye bønder.

Kurset passer for deg/dere som er fersk bonde eller planlegger å bli det.

Program Kurs og unge bønder og Eierskiftekurs
Påmeldingsskjema

EIERSKIFTEKURS
Eierskiftekurset gir kunnskap om eierskifteprosessen og tar for seg tema som gjelder både den mentale og formelle delen av eierskifte. Det vil være mulighet for hvert gårdsbruk å få en individuell samtale med Jon Rannem. Kurset passer for de som vurderer/skal overta eller overdra gård. Størst utbytte av eierskiftekurset vil dere få om alle parter fra både selger- og kjøpergenerasjonen deltar. Også rådgivere og andre som jobber mot gårdbrukere kan ha stor nytte av kurset.

Program Eierskiftekurs
Påmeldingsskjema

EIERSKIFTEKURS

Eierskiftekurset gir kunnskap om eierskifteprosessen og passer for alle som vurderer å overta eller overdra gård. Kurset vil gi størst utbytte om alle parter fra både selger- og kjøpergenerasjonen deltar. Kurset tar for seg tema som gjelder både den mentale og formelle delen av eierskifte. Forelesere: Jon Rannem.

2. og 3. desember 2017 Sortland

Invitasjon Sortland

Påmelding Sortland

Les mer om eierskifte i Fylkesmannens brosjyre «Generasjonsskifte, eierskifte»

LANDBRUKET – NORDLANDS GRØNNE HJERTE

- rekruttering til en næring med et jorde av muligheter.

Landbruket – Nordlands grønne hjerte er et rekrutteringsprosjekt som eies av Nordland Bondelag. Signe Pedersen er prosjektleder og kan nås på signe.pedersen@bondelaget.no

Prosjektperioden er 2017 – 2019 og finansieres av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Nordland bonde og småbrukarlag og Nordland bondelag.

Målet med prosjektet er økt rekruttering til naturbruksskolene og landbruksnæringen i Nordland. I og med at Kjøtt i Nordland også jobber med rekruttering er det naturlig for oss å samarbeide med rekrutteringsprosjektet.

Rekruttering

Rekruttering til næringa er viktig for å sikre matproduksjonen. Sikres overdragelser, sikres også volumproduksjonen. Med rekruttering menes det her både ordinære overdragelser og nyetableringer. Med bakgrunn i dette skal Kjøtt i Nordland gi tilbud rettet mot både nye og gamle brukere.

NYE OG KOMMENDE BØNDER

For nye og kommende bønder, uansett alder, er det viktig å bli inkludert i næringa og landbruksorganisasjonene så snart som mulig, for blant annet å etablere nettverk og trygghet.

Besøksordning for nye bønder.
Nye og kommende bønder, uansett alder bør få tilbud om rådgivning og fadderordning. Samvirkeorganisasjonene har allerede en ordning der nye bønder får et besøk/rådgivning etter overdragelse. Innovasjon Norge administrerer en fadderordning besøksordning som nye bønder kan benytte seg av.

Les mer her

Kurs for unge bønder

KURS FOR UNGE BØNDER

Kurset ble avholdt 29.- 31. januar 2016, i Bodø.
Arrangør var Nordland Bondelag i samarbeid med Nortura, Tine, Felleskjøpet, Norsk Landbrukssamvirke, NLR-HMS og Landkreditt Bank.
Hele 32 ungdommer fra hele fylket deltok. Noen hadde overtatt, mens andre var i prosess med enten generasjonsskifte eller kjøp av gård.
Hoveddelen av kurset hadde også i år fokus på generasjon- og eierskifte. Hovedforeleser Ole –Christen Hallesby fikk opp både engasjement og humør hos deltakerne. Det ble ei flott helg med læring og oppbygging av nettverk for både deltakere og arrangører.

GAMLE BØNDER

En økende tendens i landbruksnæringa er at gårdene ikke overdras i tide, eller produksjonen legges ned ved pensjonsalder. I begge tilfeller forringes gårdene ved at produksjonen reduseres eller opphører, og det blir tungt for eventuelt nye drivere å starte opp senere. Å få gårdene overdratt i ”rett tid” vil bidra til, om ikke økt produksjon, i alle fall til å opprettholde produksjonen.

Næringa har vært flink til å fokusere på unge bønder, å legge til rette og inkludere de. Mens det så å si ikke er fokus på den ”gamle” driveren, foruten på eierskiftekurs.

Kjøtt i Nordland vil rette fokus mot de som snart er på tur ut av næringa. Aktuelle tema er:

  • fokus på hvor viktig det er for den nye generasjonen å få overta mens de har ungt pågangsmot, som videre skaper glød i næringa.
  • Livet etter gården; som pensjonist/kårfolk, fortsatt yrkesaktiv, salg av gård i eller utenfor familie.

Kom gjerne med innspill på andre tema!

Tidligpensjon til jordbrukere
Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette eierskifter og generasjonsoverganger i jordbruket. Hensikten er å stimulere til rekruttering. Mer informasjon om ordningen finnes på fylkesmannens hjemmeside  

EIERSKIFTEKURS

Kurs som er godt egnet for selger og kjøper i en gårdoverdragelse, også for de ”inngifte”. Og for de som jobber med rådgivning/veiledning i landbruket.

Eierskiftekurset tar for seg aktuelle tema knyttet opp mot organisering av eiendomsoverdragelse som arv, skifte, odel, ektefelle/samboers rettsforhold, trygd og pensjon, skatt, dokumentavgift og arveavgift. I tillegg berøres de sosiale utfordringer som ligger i det å overta både en arbeidsplass og et bosted.

Kurs vil bli annonsert.

For nærmere informasjon ta kontakt med Kjøtt i Nordland ved prosjektleder Tove Berre, tove.berre@naeringogsamfunn.no

Les mer om eierskifte i Fylkesmannens brosjyre ”Generasjonsskifte, eierskifte. En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket”.