Om oss

Kjøtt i Nordland er et 3-årig prosjekt finansiert med BU-midler fra Fylkesmannen i Nordland. Oppstart høsten 2015. Kjøtt i Nordland skal gjennom kompetanse og rekruttering bidra til at landbruket i Nordland blir en viktig aktør for å sikre andelen av norsk kvalitetskjøtt på det norske markedet. Satsningsområdene for Kjøtt i Nordland er å få økt produksjonen og kvaliteten av kjøtt i Nordland, med tiltak hovedsakelig rettet mot kompetanseheving og rekruttering. Deltagelse i alle arrangementene er åpent for alle interesserte.

Bakgrunn

I flere år har det vært underdekning på norsk storfekjøtt og delvis norsk småfekjøtt, og prognosene for 2015 viser ingen endringer på dette. Samtidig er det en økende interesse fra det norske markedet på norsk kvalitetskjøtt. Hvordan kan landbruket i Nordland bruke markedssituasjonen på kjøtt til noe positivt for produsentene og markedet? Og hvilke muligheter og utfordringer har vi i Nordland?

Målgruppe

 • Kjøttprodusenter i Nordland; 986 produsenter med storfe, 980 produsenter med sau og 117 produsenter med gris.
 • Ungdom, og andre som ønsker seg inn i næringa.
 • Landbruksorganisasjoner.

Økt produksjon

I 2014 var produksjonen av storfekjøtt ca 6 200 tonn, småfe ca 1 850 tonn, gris ca 7 650 tonn. I ”Landbruk og matmeldingen” fra 2012 sies det at matproduksjonen skal økes med 1 % per år i 20 år framover. Prosjektet ønsket å bidra til en økning innenfor de grovfôrbaserte produksjonene, samt en opprettholdelse av svineproduksjonen på dagens nivå.

Økt kvalitet

God kjøttkvalitet er et resultat av mange faktorer. Det krever et gjennomgående fokus på hele produksjonen og drifta, med god og bred kompetanse som grunnlag. Kjøtt i Nordland skal tilby kjøttprodusentene i Nordland kompetansehevende tiltak rettet mot kvalitet i sitt kjøttslag. Registreringsprogrammene (storfekjøttkontrollen, ingris, saukontrollen, husdyrkontrollen) er viktige redskap i arbeidet med kvaliteten. I dag benytter 20-30% av produsentene seg av disse. I løpet av prosjektperioden er målet at antallet brukere som benytter registreringsprogrammene økes betydelig.

Kompetanseheving

Skal målene om økt produksjon og kvalitet nås, må fokuset rettes mot produsentene slik at de kan få tilgang på den kompetanse og rådgivning de trenger for å kunne løfte sin produksjon opp på ønsket nivå. ”Der ute” finnes det mange verktøy og tilbud til bonden som skal gjøre han/hun til en bedre næringsutøver. Dessverre blir ikke disse tilbudene utnyttet fult ut. Dette skyldes blant annet mangel på kompetanse til å benytte tilbudet, bonden får ikke muligheten til å benytte tilbudet, eller tilbudet er for dårlig tilrettelagt.

Kjøtt i Nordland skal jobbe for å forbedre dette slik de tilbudene som tilbys bonden skal kunne bidra mer og bedre for å nå målene om økt kvalitet og volum. Og det vil bli lagt opp til samarbeid på tvers av produksjonsgrensene. Nordland er et grovfôrfylke og mange gårdsbruk utnyttet ikke denne ressursen maksimalt. Bedre utnyttelse vil gi forbedret resultat i både produksjon og økonomi. Det er derfor naturlig å sette fokus på grovfôret i Kjøtt i Nordland. Kjøttkongressen er en nyetableringen i regi av Kjøtt i Nordland. Kjøttkongressen skal favne alle dyreslag og tenkt arrangert i desember hvert år. Det legges opp til et høyt faglig nivå, med både plenumsforedrag og parallelle fagbolker for hvert kjøttslag.

Rekruttering

Rekruttering til næringa er viktig for å sikre matproduksjonen. Sikres overdragelser, sikres også volumproduksjonen. Med rekruttering menes det her både ordinære overdragelser og nyetableringer. Med bakgrunn i dette skal Kjøtt i Nordland gi tilbud rettet mot både nye og gamle brukere.

Organisasjon

Kjøtt i Nordland eies og drives av: Nortura. Felleskjøpet Agri, Tine, Norsvin Nordland, Tyr Nordland, Nordland sau og geit, Nordland Bondelag, Nordland Bonde og småbrukerlag.

Disse organisasjonene danner en styringsgruppe der hver organisasjon har 1 representant, uavhengig av innsatsen i prosjektet. Styringsgruppa har det overordna ansvaret for Kjøtt i Nordland.

I tillegg til styringsgruppa er det 3 faggrupper. Dette er effektive arbeidsgrupper med ansvar for gjennomføring av tiltakene i sitt fagområde. Les mer om faggruppene og tiltaka under hvert enkelt dyreslag.

Den daglige drifta ivaretas av:

Prosjektleder
Tove Berre
tove.berre@naeringogsamfunn.no
Tlf: 90 84 63 53

Styringsgruppa

 • Nortura
  Arne Flatmo

 • Felleskjøpet Agri
  Kristin Wibe

 • Tine
  Trond Tande

 • Norsvin Nordland
  Per-Fredrik Bang

 • Tyr Nordland
  Oddrun Kyllingmo

 • Nordland sau og geit
  Glenn Peter Knædal

 • Nordland Bondelag
  Ståle Nordmo

 • Nordland Bonde og småbrukarlag
  Kaare Furre Moan

Faggruppe småfe

 • Nortura
  Linn Hege Engen (leder)
  Christer Skreslett

 • Felleskjøpet Agri
  Terje Ånonli

 • Nordland sau og geit
  Anne Kari Snefjellå
  Glenn Peter Knædal

Faggruppe storfe

 • Felleskjøpet Agri
  Herbjørn Knutsen (leder)
  Ann-Lisbeth Lieng

 • Nortura
  John Skogmo
  Trine Myrvang

 • Tine
  Morten Benjaminsen

 • Tyr Nordland
  Oddrun Kyllingmo

Faggruppe gris

 • Nortura
  Kåre Pedersen (leder)

 • Felleskjøpet Agri
  Eivind Vågø

 • Norsvin Nordland
  Per-Fredrik Bang